Privacyregelement2019-06-07T11:20:14+00:00

Privacyregelement

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten is een reglement opgesteld, houdende de regels voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. In dit reglement zijn tevens de rechten van betrokkenen ter zake de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen.

Zonneschijn zorg geeft met dit reglement uitvoering aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de volgende wettelijke kaders: Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Zonneschijn zorg is zich bewust van de behoefte aan en het recht op privacy van de betrokkenen. Om de privacy van de betrokkenen optimaal te kunnen waarborgen worden de in het privacyreglement beschreven (wettelijke) regels en procedures gevolgd. Middels dit reglement krijgen betrokkenen inzicht in de wijze waarop Zonneschijn zorg persoonsgegevens verkrijgt, welke gegevens bewaard worden, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Tevens is hierin uitgezet welke rechten betrokkenen hebben.

Klik hier voor de privacyregelement van Zonneschijn Zorg